Mitä kaikkea pitääkään tehdä, ennen kuin uusi työntekijä aloittaa?

Kun rekrytointiprosessi on saatu päätökseen ja sopiva tekijä löydetty, voi hengähtää hetkeksi. Työntekijän palkkaaminen tuo  kuitenkin aina mukanaan tiettyjä velvollisuuksia, jotka työnantajan on lain mukaan hoidettava. Ne on parasta laittaa kuntoon hyvissä ajoin. Muista ainakin seuraavat asiat, ja olet jo hyvällä mallilla!

Työsopimus

Varmista, että työsopimus on (kirjallisesti) tehty ja allekirjoitettu ennen työn alkamista. Näin työtehtävistä, palkkauksesta, palkanmaksupäivistä sekä sopimukseen sovellettavista muista ehdoista ei ole epäselvyyttä kummallakaan osapuolella. Lisää työsopimuksessa mainittavista asioista voit lukea esimerkiksi tästä Trainee.fi:n artikkelista.

Työterveyshuolto

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon aina, kun he työskentelevät työsopimus- tai virkasuhteessa.  Sairaanhoidon järjestäminen on sen sijaan vapaaehtoista. Lisää tietoa työterveyshuollosta ja sen järjestämisestä saa esimerkiksi Kelan sivuilta.

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.

Työsuojelu

Työntekijän palkkaaminen tarkoittaa lain mukaan myös velvollisuutta tehdä  työsuojelun toimintaohjelma.

Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja vastaa vaarojen arvioinnista ja työn jatkuvasta tarkkailusta sekä tarvittavista kehittämistoimista ynnä jo mainitun toimintaohjelman laatimisesta. Vaarojen selvittämis- ja arviointivelvoite koskee kaikkia työnantajia riippumatta toimialasta tai työntekijöiden määrästä.

Uusille työntekijöille työpaikan työsuojelukäytännöt opetetaan osana työhön perehdyttämistä.

Työnantajan vakuutukset

Olethan tietoinen työnantajalle kuuluvista vakuutuksista? Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä työntekijän palkasta tai iästä riippumatta. Myöskään työsuhteen kestolla ei ole merkitystä.

Työnantajan maksamia vakuutuksia ovat tapaturmavakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksu sekä työeläkemaksu.

Tapaturmavakuutus työtapaturman tai ammattitaudin varalta on tarpeen, jos työnantaja maksaa palkkoja kalenterivuodessa yhteensä yli 1 200 euroa. Työpäivien lukumäärällä ei ole merkitystä.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä.

Ryhmähenkivakuutus tulee kyseeseen, jos työnantajaa koskevassa työehtosopimuksessa on näin määrätty.

Eläkevakuutus  työnantajan on otettava erikseen, jos hänet katsotaan sopimustyönantajaksi. Sopimustyönantaja on työnantaja, jolla on jatkuvasti palveluksessaan henkilökuntaa ja jonka puolen vuoden palkanmaksukertymä nousee vuosittain tarkistettavaan rajamäärään. Tämä määrä vuonna 2018 on 8 346 euroa.

Lisätietoa työantajan eläke- ja vakuutusmaksuista saat esimerkiksi Verohallinnon sivuilta.

Perehdyttäminen ja sen suunnittelu

Perehdytyksessä läpikäytävät asiat tulee suunnitella huolellisesti ja työpaikalla tulee olla sekä perehdyttämissuunnitelma että -aineisto.

Työturvallisuuskeskus kertoo sivuillaan, että laki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. TTK huomauttaa myös, että erityisen tärkeää on perehdyttää työuraansa aloittavat nuoret työntekijät. Perehdyttäminen ja työnopastus ovat parhainta ennakoivaa turvallisuustoimintaa.

Myös Trainee.fi on kirjoittanut perehdytyksestä laajemman artikkelin.

Työskentelytila

Missä uusi työntekijäsi työskentelee? On mukavaa, jos esimerkiksi toimistossa työntekijälle pystytään heti ensimmäisenä päivänä osoittamaan mahdollinen kiinteä työpiste jossa työtä tehdä. Ellei työpaikan yleinen kulttuuri ole sellainen, että työpisteet vaihtelevat  ja/tai otetaan käyttöön sitä mukaa kun työntekijät saapuvat töihin, helpottaa oma piste esimerkiksi työhön keskittymistä ja ylipäänsä taloksi asettumista.

Työvaatteet

Mikäli työskentely vaatii erityistä työvaatetusta ja työehto- tai työsopimus edellyttää työnantajan huolehtivan siitä, pyri varmistamaan, että työntekijälle sopivat työvaatteet ovat valmiina hänen saapuessaan.  On kaikille mukavampaa, että vaatteet ovat sopivat ja palvelevat tarkoitustaan, luoden siistin ja yhtenäisen ilmeen työntekijöiden keskuuteen ja tarvittaessa suojaten asianmukaisesti. Liian suuret tai liian pienet vaatteet voivat myös joissain tilanteissa olla selkeä työturvallisuusriski.

*

Työnantajuus tuo toki mukanaan paljon velvoitteita, mutta myös työntekijällä on omansa.  Hänen tulee esimerkiksi tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan ohjeita. Työntekijää koskee myös lojaliteettivelvoite, johon kuuluu esimerkiksi työnantajaa vahingoittavan tiedon salassapitovelvollisuus ja kielto tehdä kilpailevaa sivutyötä. Muista, että työnantajana olet myös oikeutettu valvomaan työntekoa. 

 

Kuva: 123rf.com / Andriy Popov

 

Lue myös

Työsuojelu.fi: Oikeudet ja velvollisuudet työssä

Trainee.fi: Palaute on oppimisen edellytys

2018-04-14T16:00:29+00:00